Nazad na listu Prikaži vse

6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 6. 06. 2023 - 20. 09. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisana vrednost: 2.250.000,00 eurov
Roki za prijave: 20. 9. 2023 do 14:00

Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (v nadaljnjem besedilu: podukrep).

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.250.000,00 eurov. 

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 

– 1.800.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU, 

– 450.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti.

Začetek vnosa vloge in zaprtje javnega razpisa: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka pilotnega projekta.

Cilji podukrepa: Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov pilotnega projekta.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse