Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 1. 03. 2024 - 7. 06. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 3.294.000  €

Roki za prijave: 1. 3. 2024 - 7. 6. 2024 do 14.00

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.  

Cilj intervencije medgeneracijski prenos znanja je usposobiti prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

POGOJI ZA DODELITEV PODPORE 

1. Vlagatelj mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 1. do 6. točke prvega odstavka in pogoj iz četrtega odstavka 9. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi pogoje iz 18. člena uredbe. Izjava prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke prvega odstavka 18. člena uredbe, ki se priloži vlogi na javni razpis, je v prilogi razpisne dokumentacije. 

3. Program izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj v skladu s tretjim odstavkom 19. člena uredbe vključuje seznam posameznih skupin oziroma podskupin aktivnosti iz Priloge 3 uredbe:
– v okviru skupine aktivnosti iz 1. točke prvega odstavka 19. člena uredbe se izvajajo aktivnosti kot na primer pomoč pri pripravi zbirne vloge, pomoč pri izbiri posameznih intervencij v okviru zbirne vloge, svetovanje pri pripravi na kontrolo na kraju samem, ter svetovanje pri pripravi in sporočanju podatkov v okviru izvajanja intervencije;
– v okviru skupine aktivnosti iz 2. točke prvega odstavka 19. člena uredbe se izvajajo aktivnosti kot na primer  svetovanje glede priprave proizvodov na skladiščenje, pomoč pri oblikovanju cen ter iskanju trga, svetovanje glede distribucije in oglaševanja proizvodov;
– v okviru skupine aktivnosti iz 3. točke prvega odstavka 19. člena uredbe se izvajajo aktivnosti kot   na primer svetovanje o možnostih povečanja obsega proizvodnih kapacitet kmetijskega gospodarstva, svetovanje glede nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije, pomoč pri vključitvi v ekološko kmetovanje, svetovanje glede učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu, svetovanje glede ukrepov, ki pripomorejo k prilagoditvi podnebnim spremembam (postavitev mrež proti toči, rastlinjakov, zbiralnikov meteorne vode…), pomoč pri ureditvi namakalnih sistemov, svetovanje pri nakupu informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme), pomoč pri izvajanju pravil pogojenosti;
– v okviru skupine aktivnosti iz 4. točke prvega odstavka 19. člena uredbe se izvajajo aktivnosti kot   na primer svetovanje o vodenju knjigovodstva, svetovanje o vodenju evidenc pri posameznih intervencijah, svetovanje o izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– v okviru skupine aktivnosti iz 5. točke prvega odstavka 19. člena uredbe se izvajajo aktivnosti kot   na primer poučevanje glede medgeneracijske solidarnosti, svetovanje glede možnosti izvajanja dopolnilne dejavnosti, ki se nanaša na bivanje starejših oseb na kmetiji, spodbujanje k vključitvi v izvedbo projektov s področja blaginje in socialnih odnosov na podeželju.

4. Skupine aktivnosti  iz prejšnje točke morajo biti v skladu z drugim odstavkom 19. člena in 1. točko 21. člena uredbe izvedene v treh letih od izdaje odločbe o pravici do sredstev, in sicer v obsegu najmanj 324 ur na leto in najmanj 15 ur na mesec.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse