Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 1. 03. 2024 - 7. 06. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 16.236.156 €

Roki za prijave: 1. 3. 2024 - 7. 6. 2024 do 14.00

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Cilji intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

POGOJI ZA DODELITEV PODPORE 

1. Vlagatelj mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 1. do 6. točke prvega odstavka 9. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi pogoje iz 6. in 7. člena uredbe: 
a) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje pod a) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži izkaz poslovnega izida kmetijskega gospodarstva, ki je bil za leto 2023 v okviru napovedi davka od dohodka iz dejavnosti predložen finančni upravi;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz druge alineje pod a) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži napoved davka, ki je predložena finančni upravi za leto 2023, in iz katere je razviden prihodek kmetijskega gospodarstva;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz pod b) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži izpis ločenih stroškovnih mest, ločenih računovodskih kontov ali drugih ustreznih ločenih knjigovodskih listin in evidenc, ki izkazujejo samo prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti vlagatelja; 
č) glede izpolnjevanja pogoja najmanj 8.000 eurov standardnega prihodka ali prihodka iz prodaje iz pod c) 5. točke prvega odstavka 6. člena uredbe, se vlogi javni razpis priložijo dokazila iz pod b) ali c) te točke oziroma dokazila iz pod č) te točke;
d) v skladu s 4. točko drugega odstavka 6. člena uredbe se vlogi na javni razpis priložijo dokazila iz 7. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23);
e) soglasje iz 7. točke drugega odstavka 6. člena uredbe ter soglasji iz prve in druge alineje 8. točke drugega odstavka 6. člena uredbe, ki se priložijo vlogi na javni razpis, so v prilogi razpisne dokumentacije;
f) v skladu s 3. točko drugega odstavka 7. člena uredbe se vlogi na javni razpis priloži pogodba o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.

3. V skladu s šestim odstavkom 8. člena uredbe so sestavni deli poslovnega načrta naslednji:
a) opis kmetijskega gospodarstva – izhodiščno stanje;
b) seznam razvojnih ciljev prenesenega kmetijskega gospodarstva iz Priloge 1 uredbe;
c) predviden gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva – utemeljitev izbranih razvojnih ciljev;
č) prispevek k varstvu okolja in prilagajanju podnebnim spremembam;
d) predviden terminski načrt izobraževanja;
e) ekonomska upravičenost naložbenih razvojnih ciljev iz pod b) te točke, ki se izkaže z načrtom proizvodnje. 

4. Načrt proizvodnje iz pod e) prejšnje točke vsebuje skupni prihodek kmetijskega gospodarstva iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, in sicer ob vložitvi vloge na javni razpis in ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, ki se določi po pokritju, ki je določeno v prilogi razpisne dokumentacije. Ekonomska upravičenost naložbenih razvojnih ciljev je izkazana, če je predviden skupni prihodek kmetijskega gospodarstva iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ob zahtevku za izplačilo sredstev višji od prihodka ob vložitvi vloge na javni razpis. 

5. Če upravičenec v poslovnem načrtu iz 8. člena uredbe izbere razvojni cilj povečanje števila živali v reji za najmanj 10 % glede na število GVŽ v reji ob vložitvi vloge na javni razpis iz Priloge 1 uredbe ali v skladu s 5. poglavjem tega javnega razpisa uveljavlja merilo preusmeritev ali povečanje proizvodnje v trajne nasade in sektorje z nižjo stopnjo samooskrbe, in sicer povečanje števila GVŽ iz sektorja prašičereja, se kot dokazilo o številu živali v reji, razen za govedo in kopitarje, vlogi na javni razpis priložijo pogodba, račun ali druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo število živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse