Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje od 2024 do 2028

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 16. 02. 2024 - 18. 03. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Razpisana vrednost:   9.188.800,00 €

Roki za prijave: 16. 2. 2024 - 18. 3. 2024 do 23.59 

 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.


2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev, ki so zaposleni
pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih športnih panogah in
v kolektivnih športnih panogah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger, v
obdobju od 1. 3. 2024 do 29. 2. 2028.


3. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izvajanje kakovostnega in srednjeročnega programa za otroke in
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport na podlagi srednjeročne strategije panožne
športne šole in štiriletnega programa organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne
šole za posamezno športno panogo oziroma disciplino.


4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze, ki izpolnjujejo pogoje,
navedene v 26. členu pravilnika. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za
sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih
šol, so določeni v 26. in 27. členu pravilnika.


5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Za sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih
športnih šol je za leto 2024 predviden znesek 1.914.333 EUR, za leto 2025 predvidoma
2.297.200 EUR, za leto 2026 predvidoma 2.297.200 EUR, za leto 2027 predvidoma 2.297.200
EUR in za leto 2028 predvidoma 382.867 EUR. Skupaj za vsa leta znaša znesek sofinanciranja
do 9.188.800 EUR.


Sredstva za leti 2024 in 2025 so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski
postavki 231759 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, kontu 4120 - Tekoči transferji
neprofitnim organizacijam ter ukrepu št. 3311-11-0024 Programske in razvojne naloge športa.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač strokovno izobraženih
delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse