Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2024 – 2026 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-VP-FF)

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 16. 02. 2024 - 18. 03. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Razpisana vrednost: 420,000.00 €

Roki za prijave: 16. 2. 2024 - 18. 3. 2024 do 23.59 

 

1.    Naziv in sedež naročnika javnega razpisa

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).


2.    Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF, je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2024 do vključno 2026.  

V javnem razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3.    Cilj javnega razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev filmskih festivalov s spremljevalnimi dejavnostmi in drugimi programskimi dejavnostmi, ki zagotavljajo izvajanje programov za čim večjo dostopnost in razširjanje kulturnih avdiovizualnih in filmskih vsebin. 
Izvedba programa poteka z javnim prikazovanjem kakovostnih filmov, avdiovizualnih del in povezanih vsebin iz nacionalne kinematografije, evropskih kinematografij in kinematografij tretjih držav, organiziranjem srečanj, delavnic in tematskih predstavitev ter drugih programskih dejavnosti, ki se izvajajo na način, primerljiv z izvajanjem javne službe. Poudarek je na kontinuiranem prispevku izvajalcev k razvoju avdiovizualne kulture, različnih občinstev in ciljnih skupin ter filmske pismenosti. 

4.    Razlaga pojmov

Filmski festival s spremljevalnimi dejavnostmi je program izvajalca, ki obsega javno predstavitev filmov, avdiovizualnih del in programskih dejavnosti (delavnice, srečanja, tematske predstavitve, pogovori z avtorji, posamične projekcije izven festivalskih, ipd) ob sodelovanju filmskih avtorjev, ustvarjalcev in drugih profesionalnih sodelavcev ter izvedbo samega filmskega festivala v zgoščenem časovnem obdobju. Namen programa je, da se predstavita aktualna, tematsko ali kako drugače specifično opredeljena filmska in avdiovizualna produkcija in ustvarjanje. Javno predvajanje filmov mora ustrezati profesionalnim standardom prikazovanja.
Po vsebini, zasnovi in obsegu predstavlja zaključeno celoto programskih dejavnosti. 

5.    Pogoji sodelovanja

Upravičene osebe:
5.1.     Kandidirajo lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin na dan objave razpisa v Sloveniji, ter delujejo na področju javnega razpisa. 
5.2.     Posamezni prijavitelj lahko kandidira samo z enim programom.
5.3.     Prijavitelj mora izkazati izvedbo filmskih festivalov s spremljevalnimi dejavnostmi in drugimi programskimi dejavnostmi s področja javnega razpisa najmanj v obdobju treh let od 2021 do vključno 2023, in sicer mora v povprečju za vsako leto izkazati uvrstitev najmanj 25 celovečernih filmov oz. 50 kratkih filmov v festivalski program, izvedbo najmanj petih programskih dejavnosti ter udeležbo tujih gostov.
5.4. Prijavljeni program ne sme vključevati istih programskih dejavnosti, za katere so prijavitelji že pridobili sredstva, vezana na proračun ministrstva (Ministrstvo za kulturo, Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije).
5.4.    Skupna višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali drugih javnih virov (primer: sredstva EU) ne sme presegati 70 % predračunske vrednosti programa.

V primeru, da prijavitelj z istim projektom ali z istim programom sodeluje na drugih javnih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije programa. V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse