Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za izvedbo operacije "Opismenjevanje, učna pomoč in tečaji slovenskega jezika za prosilce"

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 17. 11. 2023 - 11. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Razpisana vrednost: 400.000,00 €

Roki za prijave: 17. 11. do 11. 12. 2023 do 12.00

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izvedba operacije, ki je namenjena prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:

- opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici

- osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika

- nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije ("Opis predmeta javnega razpisa").

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oz. posameznega dela programa.

Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oz. posameznega dela programa.

Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 30.9. 2026.

Operacija se bo izvajala po načelu nepridobitnosti. Navedena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti izključno za izvajanje operacije.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bodo osebe, ki bodo izvajale aktivnosti operacije, izpolnjevale pogoje iz razpisne dokumentacije.

 

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

- so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027,  

- nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 

- izpolnjujejo pogoj, da niti prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, dajanje prednosti upnikom, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,

- nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.

Operacija mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.

Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji operacije.

Vsebina operacije mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam. 

Operacija mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.

Operacija se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih operacij.

Operacija se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.

Prijavitelji - izvajalci morajo zagotoviti izvajanje operacije po načelu nepridobitnosti.

Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva oseb-nih podatkov, predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2).

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči iz izbirnega postopka.

 

3. VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 400.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 30. 9. 2026.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti operacije za izpolnitev ciljev operacije. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 300.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 100.000,00 EUR).

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse