Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 1. 03. 2024 - 10. 02. 2025

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Razpisana vrednost: 20.000.000 €

Roki za prijave: 1. 3. 2024 do 10. 2. 2025 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo in shranjevanje električne energije. Nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije je lahko predmet sofinanciranja le v kombinaciji z naložbo v nakup in vgradnjo fotovoltaičnih panelov.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis se izvaja v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije za namen samooskrbe z električno energijo. Cilj javnega razpisa je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije (z ali brez baterijskih hranilnikov) na obstoječih javnih stavbah in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države za namen samooskrbe z električno energijo (v nadaljevanju: naprava za samooskrbo). Naprave za samooskrbo bodo postavljene na obstoječih javnih stavbah s pridobljenim gradbenim in uporabnim dovoljenjem, ki so že priklopljene na distribucijsko omrežje, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih, zgrajenih v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

 
Kot datum zaključka izvedbe projekta se šteje datum, ko je sklenjena Pogodba o uporabi sistema individualne ali skupnostne samooskrbe (skladno z določbami 11. člena ZOEE), ki jo končni prejemnik priloži h končnemu poročilu najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnje vloge za izplačilo. Naprava za samooskrbo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu GZ-1. Naprava za samooskrbo je lahko nameščena tudi na enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnem zemljišču, zgrajenih v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.


Upravičen namen
Upravičen namen je:
a) nakup in vgradnja naprav za samooskrbo na obstoječih javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW,
b) nakup in vgradnja opreme (gradbena, obrtniška in instalacijska dela), ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz sončne energije, baterijskih hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za samooskrbo,
c) priključitev na elektroenergetsko omrežje ter zagon sistema samooskrbe,
d) storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % upravičenih stroškov projekta in
e) storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta,
pri čemer dejavnosti od točke b) do točke e) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse