Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024 - RAZVOJNI socialnovarstveni programi

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 24. 11. 2023 - 18. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Razpisana vrednost: 3.300.000,00 €

Roki za prijave: 24. 11. 2023 do 18. 12. 2023 do 14.00

 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2024 je 3.300.000,00 EUR. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe. 

Sofinancirani bodo prijavitelji tistih razvojnih socialnovarstvenih programov, ki bodo za prijavljene programe dosegli najvišje število točk, do porabe sredstev. V primeru, da bo več prijaviteljev razvojnih socialnovarstvenih programov doseglo enako število točk, bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo za programe dosegli višje število točk pri splošnih merilih za ocenjevanje št. 1., 2., 3. in 5., pri čemer se bodo upoštevala splošna merila za ocenjevanje v navedenem vrstnem redu. 

Socialnovarstveni programi se bodo sofinancirali v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: javni socialnovarstveni programi in razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi. 

Način sofinanciranja za javne socialnovarstvene programe v obdobju od leta 2024 do vključno 2030: 

Za leto 2024 bo višina sredstev sofinanciranja za javne socialnovarstvene programe določena s sklepom o izboru programov iz XII. poglavja tega javnega razpisa. Za obdobje od leta 2024 do vključno leta 2030 bo za izbrane javne socialnovarstvene programe zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju za posamezno leto na osnovi izračuna iz VII. poglavja tega javnega razpisa in ob upoštevanju osnov za odmero stroškov dela, ki bodo objavljene v javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za posamezno tekoče leto, pri čemer bodo upoštevana razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu. 

 

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev za leto 2024, bo minister, pristojen za socialno varstvo izdal sklep, s katerim bo določil obseg sredstev za vse izbrane socialnovarstvene programe po tem javnem razpisu in javne socialnovarstvene programe, ki se sofinancirajo na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-3/2017-12 z dne 25. 1. 2018, sklep št. 4102-4/2018-14 z dne 12. 2. 2019, sklep št. 4102-3/2019/21 z dne 4. 3. 2020, sklep št. 4102-2/2020/18 z dne 3. 3. 2021, sklep št. 4102-4/2022/13 z dne 4. 2. 2022 in sklep št. 4102-2/2022/12 z dne 7. 2. 2023).

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse