Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 25.000 €

Roki za prijave: 22. 3. - 25. 11. 2024 do 12.00

Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

VLAGATELJ IN UPRAVIČENEC
-> Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
-> Upravičenec do sredstev je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3.člena Zakona o kmetijstvu in ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa. 

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
-> Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
-> Vlagatelj izpolni in vloži vlogo v elektronski obliki v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.
-> Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
->  V skladu s 7. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
-> oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v letu 2024. Če v letu 2024 zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta oziroma iz leta 2023; 
-> škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
-> če je vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva organiziranega kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
-> če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti kmetijsko gospodarstvo, katerega je nosilec, registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
-> objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
->  objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
->  vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica in
-> minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5.000 eurov.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse