Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 22. 03. 2024 - 25. 11. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razpisana vrednost: 64.800

Roki za prijave: 22. 3. - 25. 11. 2024 do 12.00

Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

VLAGATELJ IN UPRAVIČENEC
->    Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
->    Upravičenec do sredstev je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3.člena Zakona o kmetijstvu in ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa. 

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
->    Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. 
->     Vlagatelj izpolni in vloži vlogo v elektronski obliki v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Priloge se predložijo v informacijski sistem v obliki skenograma.
->     Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
->     4.4.    V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
-    oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v letu 2024. Če v letu 2024 zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta oziroma iz leta 2023;
-    škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetije se šteje član kmetije v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Zakona o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
-    škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
-    dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine. Če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (oškodovancu ni bila izdana odločba o dohodnini), se upošteva potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse