Nazad na listu Prikaži vse

JR CKG - Slovenski center za krožno gospodarstvo

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 26. 04. 2024 - 10. 07. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Razpisana vrednost: do 3.500.000 €

Roki za prijave: 26. 4. - 10. 7. 2024 

 

Namen javnega razpisa je krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem.

Cilji javnega razpisa so:
- vzpostaviti dolgoročno delujoč center, ki bo predstavljal podporno okolje z osrednjo točko za podporo sistemskemu prehodu v krožno gospodarstvo in družbo;
- povezati aktivnosti vseh relevantnih organizacij, posameznikov in delujočih/nastajajočih stičišč, centrov, ipd., ki delujejo na področjih, povezanih s prehodom v nizkoogljično krožno gospodarstvo (npr. biogospodarstvo, tehnološke snovne zanke, nizkoogljične tehnologije, družbene inovacije, kreativne industrije itd.);
- zagotoviti, da so deležniki v slovenskem prostoru seznanjeni z najnovejšimi trendi, praksami in pristopi ter, kjer je relevantno, podpreti njihov prenos v slovenski prostor;
- upoštevati, uporabljati in nadgrajevati uporabo praks/pristopov, izdelkov in dognanj, ki so/bodo nastala med izvajanjem ključnih relevantnih projektov ministrstev na področju krožnega gospodarstva (npr. Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo) in relevantnih projektov drugih deležnikov;
- zagotoviti, da so relevantni primeri in prakse iz Slovenije ustrezno predstavljeni v mednarodnem prostoru in da se vrši prenos znanja tudi v tiste regije, kjer se s praksami za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo šele začenjajo ukvarjati.

Center bo prispeval:
- k vzpostavitvi podnebno nevtralnega, krožnega gospodarstva, v katerem je razvoj družbe ločen od rabe virov, kar je eden izmed ključnih ciljev Evropskega zelenega dogovora in Strategije razvoja Slovenije 2030;
- h krepitvi poslovnih modelov in obratovalne prakse, kjer se vrednost izdelkov, materialov in drugih virov ohranja čim dlje, povečuje se njihova učinkovita uporaba v proizvodnji in potrošnji, s čimer se zmanjšuje njihov vpliv na okolje, vključno z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanjem količine odpadkov in izpustov nevarnih snovi ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki;
- k bolj učinkovitemu ravnanju z viri že od zasnove proizvodov, storitev in procesov ter naprej skozi celotni življenjski cikel in skozi celotno verigo vrednosti, ob podpori digitalizacije, ter k povečanju odpornosti, konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva.


Projekt vzpostavitve, delovanja in izvajanja storitev Centra mora zajemati vse naštete sklope aktivnosti iz točke 2.2 Javnega razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije ali sodni register.

Projekt mora izvajati konzorcij, sestavljen iz najmanj 5 in največ 10 konzorcijskih partnerjev. Vsaj en partner v konzorciju mora imeti sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in vsaj en partner v konzorciju mora imeti sedež v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Ciljne skupine, ki bodo uporabniki storitev Centra, so podjetja, raziskovalne organizacije, javna uprava, prebivalstvo in drugi deležniki za prehod v krožno gospodarstvo.

Preko javnega razpisa bomo centru namenili do 3.500.000 EUR, s katerimi bodo lahko sofinancirani stroški osebja, ki bodo delali na projektu, stroški za službena potovanja, stroški zunanjih izvajalcev, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški najema opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški informiranja in komuniciranja in posredni stroški projekta.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse