Nazad na listu Prikaži vse

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 26. 03. 2021 - 31. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: SID banka
Razpisana vrednost: Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov
Roki za prijave: 31.12.2023

Načrtujete projekt s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? Iščete primeren način financiranja?

 

Si želite financiranja z 62,5 % brezplačnim, brezpogojnim in prvovrstnim jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit: Gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča: 

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 1 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če:

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 6 mesecev in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
 • So stroški nastali največ 2 leti pred oddajo vloge za financiranje in največ 4 leta po odobritvi kredita.
 • Sta tako sedež podjetja kot tudi lokacija financiranega projekta na območju Republike Slovenije.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

Sredstva kredita lahko namenite za projekte krepitve raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ki:

 • povečujejo raznovrstnost proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od prejšnjih proizvodov kreditojemalca; ali/in
 • bistveno izboljšujejo obstoječe proizvode ali storitve; ali/in
 • uvajajo bistvene spremembe v proizvodnem procesu;
 • sodijo v vsaj eno področje in/ali tehnologijo v vsakokrat veljavni in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

Upravičeni stroški nastanejo v okviru projekta in vključujejo:

 • nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • nabavno vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba;
 • finančne odhodke za zakup opredmetenih osnovnih sredstev (finančni najem);
 • stroške dela
 • in pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) obračunan pri katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke je brezplačno in ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

 

 

Nazad na listu Prikaži vse