Nazad na listu Prikaži vse

Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: SID banka
Razpisana vrednost: Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov.
Roki za prijave: DO PORABE SREDSTEV

Izjemno priljubljena mikroposojila so tudi za vaše podjetje na voljo pri Primorski hranilnici Vipava. Za več informacij: 

pokličite 05 366 45 22 ali 05 366 45 35,

 

preko e-pošte na info@phv.si.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
 • Zadruga.
 • Socialno podjetje.

Kredit lahko pridobite, če

 • Je izbruh nalezljive bolezni COVID-19 vplival na poslovanje vašega podjetja.
 • Z isto davčno številko poslujete najmanj šest (6) mesecev.
 • Imate najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 2 leti pred oddajo vloge za financiranje in največ 4 leta po odobritvi financiranja.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju
 • Kredit lahko pridobijo tudi podjetja v zagonski (start-up) fazi in socialna podjetja.

Če se kredit nameni le za zagotavljanje obratnih sredstev za odziv na javnozdravstveno COVID-19 krizo, so upravičeni stroški, ki niso nastali pred 1. 2. 2020. 

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Kredit lahko prodobite po shemi pomoči "de minimis" ali shemi državne pomoči.

Svetujemo in financiramo

 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko pokrili upravičene stroške za:

 • nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
 • plačila za nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
 • plačila za storitve,
 • zakup opredmetenih osnovnih sredstev,
 • plačilo stroškov dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19.

Rok za črpanje kredita

45 dni od dneva odobritve kredita.

Možno je delno ali celotno predčasno odplačilo kredita brez plačila nadomestila.

Primorska hranilnica Vipava

www.phv.si info@phv.si

t: 05 366 45 22

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse