Nazad na listu Prikaži vse

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 14. 07. 2023 - 6. 11. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Slovenski podjetiški sklad
Razpisana vrednost: 1,8 milijona evrov
Roki za prijave: 4. 9. 2023 do 14.00 in 06.11.2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev

Namen financiranja

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva
 • poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva
 

Razpisana sredstva

 • 1,8 mio EUR na voljo za obdobje 2023-2024
 

Upravičenci / vlagatelji

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)
 

Upravičeni stroški

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
  /nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  /zgolj nakup nove programske opreme/
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.
 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

Za pridobitev sredstev:

 • v letu 2023: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.11.2023
 • v letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.10.2024
 

Pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv
  /delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna/
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Še razpoložljiv znesek »de minimis«
 

Posebni pogoji

 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga
 • Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let
 • Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov
 

Predložitev zahtevka za izplačilo

 • najkasneje do 17.11.2023 za projekte sofinanciranje v letu 2023
 • najkasneje do 17.10.2024 za projekte sofinanciranje v letu 2024

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 04.09.2023 do 14.00 ure
  • 06.11.2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev

Dokumentacija in priprava vloge:

1. Razpis in dokumentacija

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Prijavni list (ePortal) z izjavami vlagatelja (obrazec 1)
  • Izpolnitev elektronskega obrazca »Vloga za financiranje P4LM 2023 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24« v ePortalu
 • Neobvezujoči predračuni in ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. V seznamu stroškov projekta morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe. Končno izbrani izvajalci so lahko pri končni izvedbi projekta razlikujejo od prvotno predvidenih.
 • Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom najdete tukaj. Predstavitvenemu načrtu priložite bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2022, oddana na Ajpes, potrjena s strani odgovornih oseb vlagatelja.
 • Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge, na podlagi letnega poročila za leto 2022

4. Kontakt

 • mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse