Postopek javnega naročanja

Postopek javnega naročanja

Javno naročilo skladno z javno naročniško zakonodajo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo, ki jo sklenejo en ali več naročnikov z enim ali več gospodarskimi subjekti. Javna naročila se dodelijo na podlagi postopka javnega naročanja – javnega razpisa. 

Predmet pogodbe je izvedba gradenj, storitev ali dobava blaga na različnih področjih. 

Naročniki so največkrat

• državni organi, 

• občine,

• javne agencije, skladi, zavodi,

• javna podjetja,

• druge pravne osebe skladno z zakonodajo 

Postopek javnega naročanja je namenjen izbiri najugodnejšega ponudnika in se izvede, ko naročnik ne more dobaviti ali izvesti del ali dobaviti blaga, ki jih potrebuje, z lastnimi kapacitetami. Postopek javnega naročanja se izvede skladno z Zakonom o javnem naročaju, in sicer takrat, ko naročila presegajo predpisane mejne vrednosti. 

Glede na vrste naročila in pogodbene vrednosti se postopki oddaje ponudb za javna naročila razlikujejo. Obstaja več postopkov javnih naročil, to so: 

Odprti postopek

• Mejni postopek

• Konkurenčni postopek s pogajanji 

Izločitev ponudbe iz javnega naročila je lahko neizpolnjevanje zgolj enega pogoja. Ponudniki lahko zato do roka, ki ga v postopku predpiše naročnik, zahtevate dodatna pojasnila razpisne dokumentacije. 

Nazad na listu Prikaži vse