Nazad na listu Prikaži vse

P7 2024 | Mikrokrediti 2024

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 16. 02. 2024 - 8. 04. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Podjetniški sklad

Razpisana vrednost: 10 mio €

Roki za prijave: 16. 2. 2024 - 8. 4. 2024

 

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Višina financiranja

od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
Možnost oddaje 1 vloge.

Kreditni pogoji

-> Odplačilna doba: od 2 do 5 let
-> Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita)
-> Obrestna mera: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %
-> Zavarovanje: 8 menic podjetja
-> Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

-> Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo)
-> Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
-> Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
-> Bonitetna ocena vsaj SB7
-> Podjetje ne sme biti v težavah
-> Podjetje ne spada v izključen sektor
-> »de minimis«


Pogoji za črpanje kredita

-> Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
-> Način odplačevanja: mesečen, obročen


Upravičeni stroški

-> Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
-> Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
-> Stroški materiala in trgovskega blaga
-> Stroški storitev
-> Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
-> Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse