Nazad na listu Prikaži vse

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 31. 03. 2021 - 31. 12. 2023

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: SID banka
Razpisana vrednost: Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov.
Roki za prijave: DO PORABE SREDSTEV

Načrtujete posodobitev proizvodnega procesa vašega podjetja kljub epidemiji COVID-19?

 

Potrebujete posojilo za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Socialno podjetje.
 • Zagonsko (start-up) podjetje.

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje z isto davčno številko posluje vsaj 6 mesecev in ima na dan oddaje vloge najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Se bo projekt izvajal v Sloveniji.
 • Projekt sodi v vsaj eno fokusno področje/tehnologijo po veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4).
 • Projekt se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.
 • Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja (velja za kredit z državno pomočjo).
 • Na dan 31. 12. 2019 podjetje nima statusa podjetja v težavah (velja za kredit z državno pomočjo).
 • Kredit lahko pridobijo tudi podjetja v zagonski (start-up) fazi.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 2.500.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let (v primeru državne pomoči pa do 8 let).
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Kredit lahko pridobite po shemi pomoči "de minimis" ali shremi državne pomoči.

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in financiranje z naložbo povezanih obratnih sredstev, če gre za naložbo, ki zagotavlja:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Gre za naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.
 • Je naložba v času od 1. 2. 2020 namenjena krepitvi zmogljivosti za odzivanje zdravstvenih storitev na COVID krizo in njene posledice.

Kredit se lahko nameni tudi zgolj za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti, če gre za podjetje s statusom MSP, se financiranje nanaša na obratna sredstva, nastala v času po 1. 2. 2020 in je financiranje povezano z aktivnostmi, ki se jih lahko umesti v eno od prednostnih področij S4.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo razvoj, raziskave in inovacije vašega podjetja in omogočimo nadaljnje uspešno delovanje tudi v času epidemije COVID-19.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam finančni posrednik ne bo zaračunal nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

SID banka

www.sid.si sklad.skladov@sid.si

t: 01 2007 514

Povezava do razpisa: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse