Nazad na listu Prikaži vse

Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25

TIP:

Status : Odprto

Trajanje: 23. 02. 2024 - 10. 10. 2024

DRŽAVA : Slovenija


Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisana vrednost: 280.000,00 €

Roki za prijave: 23. 2. 2024 - 4. 10. 2024 do 23.59

 

1. Namen Javnega razpisa

Namen Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja. 

Cilj javnega razpisa je dodeliti 100 štipendij, od tega predvidoma 75 štipendij za kandidate, vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika, matematika, računalništvo, tehnika ali kemija, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna kemija, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, magistrski študijski program druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, magistrski študijski program druge stopnje poučevanje, smer predmetno poučevanje (eno predmetno področje: matematika, fizika, kemija; dve predmetni področji: matematika, fizika, kemija, tehnika, računalništvo), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ali magistrski študijski program druge stopnje kemijsko izobraževanje, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju besedila: skupina naravoslovje) ter predvidoma 25 štipendij za kandidate, vpisane v magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrski študijski program druge stopnje inkluzija v vzgoji in izobraževanju, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem ali magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (v nadaljevanju besedila: skupina programov s področja posebnih potreb).


2.    Pogoji za prijavo 

Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom javnega razpisa.

Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1.    bo v študijskem letu 2024/25 prvič vpisan v prvi letnik, drugi letnik, tretji letnik, četrti letnik ali peti letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke tega javnega razpisa,
2.    ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, 
3.    ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, 
4.    hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
5.    bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje iz 2. točke tega javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena. Kandidatu lahko štipendija miruje ali preneha skladno z 10. točko javnega razpisa.
Kandidat je od oddaje prijave do izdaje sklepa o izboru ali ne izboru dolžan pisno obveščati ministrstvo o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izid odločitve o dodelitvi štipendije po tem javnem razpisu v roku sedmih (7) dni od dneva, ko izve za tako spremembo.


3.    Višina sredstev

Sredstva, namenjena štipendijam, v okvirni višini največ do 280.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (40.000,00 EUR za leto 2024 in 240.000,00 EUR za leto 2025), v glavnem programu 1907 - Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj, na proračunski postavki 231659 – Štipendije za pedagoške poklice, na kontu 4117 Štipendije. Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.

Štipendija za posameznega kandidata znaša 200,00 EUR mesečno. Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.

Nazad na listu Prikaži vse